Jøsendalutvalget ble nedsatt av Regjeringen 18. september 2015 for å se på tilpasset opplæring for høyt presterende elever. Regjeringen ønsker en langsiktig og mer helhetlig satsning for denne elevgruppen. Utredningen ble overlevert statsråden 15. september 2016. Her finner du utredningen.

Denne elevgruppen er mangfoldig og heterogen, og utvalget velger derfor å bruke betegnelsen elever med stort læringspotensial for å favne

  • Elever som presterer på høyt faglig nivå
  • Elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene
  • Elever som har spesielle evner og talenter 

Mandatet for offentlig utvalg for høyt presterende elever

Skolen har etter opplæringsloven § 1-3 en plikt til å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs evner og forutsetninger. Skolen har, og skal fortsatt ha, oppmerksomhet rettet mot elever som trenger ekstra støtte i opplæringen. Plikten til å gi den enkelte elev tilpasset opplæring gjelder imidlertid også elever som presterer på høyt faglig nivå, elever som har spesielle talent og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene.

Utvalget skal vurdere forutsetninger, og foreslå konkrete tiltak, for at flere elever skal prestere på høyt og avansert nivå i grunnopplæringen og for at høyt presterende elever skal få et bedre skoletilbud. Utvalget skal vurdere og komme med anbefalinger om hvordan et variert og tilpasset undervisningstilbud for høyt presterende elever kan gis innenfor den ordinære opplæringen, men også vurdere særskilte pedagogiske tiltak spesielt tilrettelagt for gruppen eller enkeltelever. Utvalget må vurdere organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold.

Som grunnlag for vurderinger og forslag skal utvalget utarbeide et kunnskapsgrunnlag basert på nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer fra andre land som har flere høyt presterende elever. Minst ett av utvalgets alternativer skal kunne realiseres innenfor dagens ressursrammer.

Utvalget skal legge til rette for at representanter fra relevante organisasjoner og fagmiljøer får legge frem sine synspunkter, problemstillinger og innspill for utvalget.

Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 15. september 2016.


Her ser du utvalgsmedlemmene Terje Lohndal, Susanne Skeid Fossum, Stein Erik Ulvund og utvalgsleder Jan Sivert Jøsendal fortelle kort om hva de mener er viktig i Jøsendalsutvalgets arbeid.