Utvalget skal vurdere organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold som vil påvirke mulighetene for å styrke opplæringen for elever med stort læringspotensial.

 

Utvalget har involvert relevante organisasjoner og fagmiljøer som har gitt innspill til utvalgets arbeid. Skoleeiere, skoler og lærere som jobber med tilpasset opplæring for elevgruppen er spesielt invitert til å komme med sine råd og erfaringer.

Utvalget har fått innspill fra blant annet Elevorganisasjonen, Faglig råd for PPT, Foreldreutvalget for grunnskolen, Kommunesektorens organisasjon (KS), Nasjonalt råd for lærerutdanning, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet, Skolens Landsforbund, og Utdanningsforbundet. I tillegg innspill fra interesseorganisasjoner, blant annet fra Forandringsfabrikken og foreldreforeningen Lykkelige barn.

Utvalgsmedlemmer og sekretariatet har besøkt skoler i ulike deler av landet. Vi har hatt møte med og fått innspill fra elever, lærere, skoleledere og skoleeiere som er spesielt opptatt av å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial. Utvalget har vært på studietur til England og Wales som har en lengre tradisjon for å tilpasse opplæringen for elever med stort læringspotensial.

16. mars inviterte Jøsendalutvalget til et innspillmøte for organisasjoner, forskere, skoleeiere, PPT, skoler, lærere og andre som jobber med skole 16. mars. Her holdt flere av utvalgsmedlemmene innlegg der de viste til viktige perspektiver i arbeidet til utvalget. Dette var det andre innspillmøtet utvalget har invitert til der blant annet alle organisasjonene har blitt invitert.

 Du kan se foredragene her:

Utvalgsleder Jan Sivert Jøsendal fortalte om arbeidet så langt og hvordan utvalget jobber.

Ella Idsøe holdt en presentasjon om hva som kjennetegner elevene. Se pdf av presentasjon.

Stefan Hermann fortalte om erfaringer med arbeidet med Talentutvikling i Danmark. Se pdf av presentasjon.

Mona Nosrati holdt et innlegg om dybdelæring, akselerasjon og forsering. Se pdf av presentasjon.

Mirjam Harkestad Olsen holdt et innlegg om tilpasset opplæring og spesialundervisning. Se pdf av presentasjon.

Bjørn Tore Kjellemo gjennomgikk muligheter og begrensninger i lovverket slik det foreligger i dag. Se pdf av presentasjon.

Kristin Børte og Sølvi Lillejord fra Kunnskapssenteret for utdanning la frem en helt ny forskningsoppsummering av forskning om evnerike elever og elever med stort læringspotensial. Se pdf av presentasjon.

 

 

 

 

 


Milepæler

2015
23. oktober: 1. utvalgsmøte. Referat finner du her.
20. november: Møte med organisasjonene.
10. desember: 2. utvalgsmøte. Referat finner du her.

2016
Januar: Innspill fra praktikere og relevante fagmiljøer
Januar/februar: Skolebesøk
19. – 22. januar: Studietur til England og Wales, og 3. utvalgsmøte. Referat finner du her.
19. februar: 4. utvalgsmøte. Referat finner du her.
16. mars: Innspillmøte med organisasjonene og representanter fra skolesektoren og fagmiljøer. Se program. 5. utvalgsmøte. Referat finner du her.
19. mai: 6. utvalgsmøte. Referat finner du her.
8.– 9. juni: 7. utvalgsmøte, behandling av ferdig tekst. Referat finner du her.
18. – 19. august: 8. utvalgsmøte. Referat finner du her.
15. september: Overlevering av NOU til statsråd. Utredningen finner du her.