«Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, lærlingen og lærekandidaten»

Du kan kontakte oss på: josendalutvalget@udir.no 

 

Mandatet

Jøsendalutvalget ble nedsatt av Regjeringen 18. september 2015 for å se på tilpasset opplæring for høyt presterende elever og elever som har potensial til å nå de høyeste faglige nivåene. Regjeringen ønsker en langsiktig og mer helhetlig satsning for denne elevgruppen. 

Les mer om mandatet ›

 

Arbeidet

Utvalget skal vurdere organisatoriske, pedagogiske, didaktiske, sosiale, juridiske og økonomiske forhold som vil påvirke mulighetene for å styrke opplæringstilbudet i skolen slik at høyt presterende elever og elever med stort læringspotensial får utnyttet sine evner og forutsetninger bedre enn de gjør i dag.

Les mer om arbeidsoppgaven ›

Kunnskapsgrunnlaget

Utvalget benytter et forsknings- og utredningsbasert kunnskapsgrunnlag for sitt arbeid med problemstillingene i mandatet. Kunnskapssenter for utdanning har utarbeidet en rapport som vil ligge til grunn for NOU-arbeidet

Les mer om kunnskapsgrunnlaget ›